PLACE YOUR ORDER – ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Printing costs for printing such as Debossed and Foil stamping require a complicated technique. Therefore, the minimum number you can place is 50 packs, if you have a requirement placed under this number, the cost will still have to count as 50 packs. Quotations will be sent as soon as we received your order.

Chi phí in ấn các kiểu in ấn như Debossed and Foil stamping đòi hỏi kĩ thuật thực hiện phức tạp hoàn toàn thủ công. Vì vậy, số lượng tối thiểu để bạn có thể đặt thiệp là 50, nếu bạn có yêu cầu đặt dưới số lượng này, chi phí vẫn sẽ được tính như số lượng 50.